Nyhedsbrev nr. 1.  2004-06-01

Dette er det første nyhedsbrev udsendt af ANA,. Nyhedsbrevet udsendes hvert kvartal og opsummerer de aktiviteter og hændelser der har påvirket vores arbejde i ANA.

Elbefiskningen i efteråret 2003 forløb både godt og skidt. Der var mange fisk - men den lave vandføring i Adsbøl bæk bevirkede at vi skulle være på pletten hvis det skulle lykkes at skaffe fisk nok. Efter et mislykket forsøg var der endelig vand nok og der var mange og store flotte fisk  -  men som mange nok ved, havde vi et uheld på klækkeriet hvorved moderfiskene blev dræbt. I næste forsøg var vi sent ude, men det lykkedes dog at skaffe 3 liter rogn, hvilket er halvdelen af vores behov. Ved det sene øjenægstadie blev æggene transporteret til Fyn, hvor de nu er udklækkede, og skal gå et år. Derved vil vi for første gang til næste forår, kunne udsætte mundingsfisk af egen stamme. Til gengæld er der i år ikke blevet udsat yngel -  en disposition ANA foretog ud fra den overbevisning, at vi bedst forvaltede den begrænsede mængde æg ved at lade dem klække og vokse sig store på Fyn, og derved erstatte de traditionelle dambrugsfisk i mundingudsætningerne. Ud fra de gydeaktiviteter vi observerede i vinteren 2003-2004 er der nu også al mulig grund til at tro at den naturlige reproduktion er meget stor.

Næsten samtlige af vores bække har nu opgang,  og den seneste udsætningsplan for Als har vist at der kun skal udsættes fisk i ganske få bække. Stolbro bæk, Grønnebækken og Melved bæk er alle fuldt selvreproducerende. Pulverbækken viste en solid reproduktion ved kontrolbefiskningen i 2003, og dette forår viser meget naturlig yngel. Melved bæk er nu passabel forbi vejen i Nørreskoven. Kornbækken syd for Fynshav har fået det dårligere - noget der skal tages fat om.  Tingsted bæk der løber gennem put&take'en ved Egen Mølle er desværre et uudnyttet vandløbssystem. Der arbejdes på at få det øvre løb helt i top og ad åre for at få etableret en passage ved møllen. Vi ved at der står havørreder nedenfor og gerne vil op - og systemet vi kunne producere en meget stor mængde ørred. Et af de øvre tilløb - helt oppe ved Asserballe St. blev restaureret i februar af ANA og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. 

På Sundeved er Bovrup bæk ved at udfolde sit store potentiale. Der er gydebanker ovenfor hovedvejen til Åbenrå og bækken er fyldt af yngel. Det er værd at bemærke vi har været forskånet for gylleudslip i en del år, og det giver en meget solid bestand af fisk uden huller i årgangene. Der er nyligt opsat en ny fisketrappe i Snogbækken. Den gamle faldt sammen i februar - men havde lige nået at skabe passage en sidste gang. Den ny trappe er en kopi af den gamle - dog lavet i lærketræ. Snogbæk har fået en mængde sten, grus samt beplantning - men der er lang vej endnu inden vi er færdige med dette vandløb. Bredbæk der udløber ved den gamle vandmølle i Nybøl Nor, har nu en rigtig god opgang. Fjernelsen af styrtet ved møllen gav bonus med det samme. Den olieforurening der skete i vinteren 2002-2003 er nu ikke at mærke længere. Der er gydning helt oppe i Bøffelkobbel skov - og der konstateres meget naturlig yngel i bækken.

Alsform og Danfoss sponsorerede længe tiltrængt grej - trailer - trillebøre - stengrebe og det er en kæmpehjælp når der skal elfiskes eller slides med stenene ved restaureringerne.  Vi er for tiden 22 aktive medlemmer i ANA godt fordelt på foreningerne. Og så har vi det ganske hyggeligt når vi er sammen !

Hilsen
Torben


Nyhedsbrev nr. 2.  2004-11-22

Dette er det andet nyhedsbrev udsendt af ANA,. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer de aktiviteter og hændelser der har påvirket vores arbejde i ANA.

Elbefiskningen i efteråret 2004 forløb godt. I år havde vi ansøgt om også at måtte befiske Bovrup bæk - men det skulle vise sig ikke at være nødvendigt. Der blev elfisket den 14 november i Adsbøl bæk som fungerer som genbank. Der var mange fisk og stor aktivitet på gydebankerne. I modsætning til sidste år har der i dette efterår været masser af vand, og en god opgang fra midten af oktober. 1 dags fiskeri gav 40 hunner samt ca 50 hanner med den største fisk på 73 cm. Sammenlagt er der den 21 november strøget 4.8 liter rogn der skulle give ca 58.000 æg, -  og forhåbentligt ikke så meget mindre yngel da vi plejer at have en meget høj klækkeprocent. De sidste 1 til 1½ liter rogn forventes at blive afstrøget den kommende wekeend. Åbenrå og Haderslev foreningerne har meldt sig som aftagere af små 15.000 stk yngel.

De fisk som skal udsættes som mundingsfisk i foråret 2005 har det rigtigt godt på Fyn - så godt at vi har et overskud på 9000 stk fisk som vi enten skal finde afsætning for til anden side, eller selv skal ud og få finansieret. Der arbejdes på en løsning.

Dags dato er der generelt en meget stor opgang i vores bække. De udlagte gydebanker benyttes overalt. Fisketrappen som blev sat op i Snogbæk fungerer fint, og der er fisk langt oppe i systemet. Bredbæk som løber gennem Nybøl by er fuld af fisk og gydebanker. Grønnebækken i Nørreskoven som fik ny sluseklap i efteråret har mange gydebanker. Tag ud og se den store gydebanke lige nedstrøms den Grønne bro - man behøver end ikke stige ud af bilen. Melved bæk fik gravet et nyt og godt udløb, og der er kvitteret med en god opgang.  Pulverbækken fik 8 kubikmeter større sten ved vejunderføringen ved Gammelgård i september for at forbedre passagemuligheden. Og det har virket - der er her i slutningen af november observeret 6-7 gydebanker opstrøms Gammelgård - og der er observeret fisk op til 5 kg i bækken. Imponerende at fisken finder vej gennem Augustenborg Lillehav og op gennem Mjang Dam for så at ende i Pulverbækken. Kornbækken syd for Fynshav har haft et ca 100 m.langt rørlagt stykke som forhindrede opgangen i mere end 2 km perfekt gydevand. Den lokale lodsejer var meget positiv og lod handling følge ord, dvs.fik fjernet rørene - så nu er der snart fri adgang. Snart fordi der stadig mangler nogle få meter rør som ikke kan fjernes før vi har stabiliseret den ny bæk med nogle sten og gydegrus.

Tingsted bæk som løber gennem Put & Take vandet ved Egen mølle er vores næste fokuspunkt. ANA har udarbejdet en projektbeskrivelse med budget som er meget positivt modtaget af Amtet. Samtidigt fortsætter arbejdet med at forbedre dette flotte vandløb opstrøms søen. Forhåbentligt vil vi se en passage i løbet af den næste sæson.

Det var alt for denne gang - selvom 2004 endnu ikke er helt færdig vil jeg dog konstatere at det har været  endnu et godt år for ANA og bækkene. Vi har været forskånet for forureninger, og det er meget vigtigt fordi at vi ikke får slået huller i årgangene. Vi tror at den opmærksomhed som er omkring vores arbejde har en stor præventiv virkning på den slags - og det har den generelle omtale som alle medlemmer af de tre foreninger kan give på arbejdet og til venner og bekendte.

Hilsen
Torben


Nyhedsbrev nr. 3.  2005-05-09

Dette er det tredje nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Arbejdet med klækkeriet er nu slut for denne sæson. Der svømmer ca 25.000 stk yngel rundt i  klækkeriet Elsesminde på Fyn som kan udsættes næste forår som 1 års mundingsfisk. Desuden forløb klækning og fodring af vores eget yngel til udsætning meget fint. Der er i april blevet udsat 53.000 stk yngel i det Sønderjyske op til og med Haderslev.  Fiskene blev klækket meget tidligt i år pga. den milde for-vinter - det gav problemer for det betød fodringen startede tidligt. Når fodringen er startet er den nødt til at fortsætte og det betyder vandtemperaturen skal holdes oppe - om nødvendigt kunstigt. Netop det blev tilfældet i år, for februar og marts var kolde måneder - men det mærkede vores fisk ikke - de guffede bare i sig og blev meget store - så store at de begyndte at æde hinanden til sidst.  Det var på høje tid de kom ud i midten af april - men hvor om alt er - så har de fået en god start i forhold til den yngel der blev klækket i naturen i år.

I begyndelsen af april blev der udsat mundingsfisk - de fisk som for første gang også var af egen stamme - men opdrættet på Fyn. På Elsesminde har de lavet millioner af fisk, mest baseret på fisk fra fynske vandløb. Vores fisk som jo stammer fra Adsbøl bæk vakte dog opsigt - de var nemlig usædvanligt forslugne, og blev større end hvad man før havde set. Vi holder øje med om fænomenet gentager sig i år - hvem ved, måske er tale om en speciel underart - måske var maden bare god på Elsesminde. I alt blev der udsat 22.000 stk mundingsfisk. Vær forsigtig vis du støder på dem på kysten i den nærmeste tid - de er meget sårbare -og som beskrevet ovenfor også glubske - så de bider på selv store blink.

Der er to projekter som stor for døren. Ved Kornbækken syd for Fynshav skal der udlægges grus og sten der hvor rørlægningen er fjernet. Der etableres mere end 100 meter godt gydevand og skabes fri passage til ca. 2 kilometer gydevand opstrøms. Arbejdet ventes færdigt før sommerferien.

Tingstedbæk - bækken med den største vandføring på Als og som løber gennem put & take vandet ved Egen Mølle - har et stort potentiale for at producere havørreder, og er et stykke pragtfuld natur i sig selv. Det som indtil nu har været en drøm - nemlig at få etableret en fri passage ved møllen - det er nu ved at blive sat på skinner. Der skal etableres et omløb syd om søen og laves en ny passage under vejen til Nordborg. På kystsiden af vejen etableres et stryg. Arbejdet ventes igangsat efter sommerferien, og om alt går vel står der havørreder og gyder opstrøms møllesøen her til vinter - efter mere end 400 års fravær (så vidt jeg ved er opstemningen meget gammel) . Det er amtet som står for projektet og ANA har været primus motor i at få etableret projektbeskrivelsen.

Udover de to store projekter er der en masse efterløb på de andre projekter der har været kørt. Nye gydebanker og nye skjul - nye sandfang og ikke mindst opsyn er vigtigt.

ANA har holdt møde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) mest for at pleje relationerne og gensidigt orienterer hinanden om vores aktiviteter. Det er glædeligt at vi kan dele den samme interesse for naturen og være til støtte for hinanden i diverse sager.

Hilsen
Torben


Nyhedsbrev nr. 4.  2005-08-08

Dette er det fjerde nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Sommeren har været våd og det er godt for ynglen i bækkene. Mange af dem er stadig i live og nu har de overstået en kritisk periode i deres liv.

I Kornbækken syd for Fynshav var der masser af liv i Juni måned da ANA færdiggjorde det nye omløbsstrg. Der blev knoklet meget af relativt få mand  - men resultatet var noget af det flotteste der endnu er lavet. Sommerens nedbør har gjort at der er groet godt med græs på de nye brinker og gruset har sat sig ganske pænt.  Den 16 juni om aftenen var der indvielse med kommunen og alle interessenter. Der var lavet en mindre opstemnein som blev nedbrudt og så kune vandet starte sin færd gennem det nye stryg. Det tog 17 minutter for vandet at passere og så har det løbet lige siden.

Tingstedbæk - bækken med den største vandføring på Als og som løber gennem put & take vandet ved Egen Mølle - dette projekt omtalte jeg også sidts og det er god fremdrift i hele arbejdet omkring planlægnign og godkendelser. I næste nyhedsbrev er der meget mere at berette.

Kære fskeglade venner - der er mange kilo grus og sten i de mange forgæves kast I laver - OK , så mere direkte - kunne DU tænke dig at træde til ved udlægning af sten og grus ?. Naturligvis er det helt uforpligtigende at tilkendegive sin interesse. Jeg vil så lave en kontaktgruppe og sende en indkaldelse ud ved behov. Ofte er det med kort varsel at arbejdet skal gøres som i Kornbækken og det betyder at vi er for få til arbejdet.  Send en mail til Funder-Kristensen@mail.tele.dk

Der er ikke mere at berette i denne omgang

Hilsen
Torben


Nyhedsbrev nr. 5.  2006-05-21

Dette er det femte nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Klækkeriet er nu lukket ned for sommeren. Vi har for sjette gang leveret yngel nok til at opfylde vores udsætningsbehov. Vores yngel blev sat ud over to dage og Haderslev og Åbenrå fik tillige fisk til opfyldelse af deres udsætningsplaner. I år havde vi dog for første gang sygdom i anlægget - og vi måte ty til dyrlægehjælp. Smittekilden var såmænd os selv (år der gøres rent) - og vi har nok været heldige at det ikke er sket før. Fremover skal vi være mere omhyggelige med at vaske hænder inden der gøres rent på anlægget. Heldigvis slap vi næsten med skrækken og der døde "kun" et par tusinde fisk for os.

Den 19/4 blev der sat mundingsfisk ud (1 år gamle fisk) . Fiskene var for andet år i træk fra vores egen stamme - og det er supergode fisk vi får efter de har gået et år Elsesminde på Fyn. Igen i år har vores fisk adskilt sig fra de andre fisk på Elsesminde - de vokser simpelthen hurtigere og er mere resistente overfor sygdom end de andre stammer af havørredyngel.

Kornbækken har været udsat for en forurening men forureningskilden er ikke endeligt fundet endnu.  Det er meget ærgerligt med en sådan sag lige når vi fik en god opgang efter at have åbnet rørlægningen på det nederste stykke.

Krusåen er åbnet for opgang. Som beskrevet i pressen blev fisketrappen ved udløbet ved Kobbermølle åbnet  i begyndelsen af maj. Fisken kan nu komme op til et fantastisk flot stykke gydevand som mand skal lede længe efter for at finde mage til.

Tingsted bæk / Egen Møllebæk er endeligt officielt indviet, og der er nok ikke mange blandt os som ikke har glædet sig over synet af bækken der nu løber udenom søen. Vi venter spændt på efteråret opgang - men har dog ikke de helt store forventninger til før om et par år hvor vores egen yngel kan begynde at komme tilbage som gydemodne havørreder. Vi fik i år lov til at konvertere yngel fra Pulverbækken (som havde massiv opgang og gydning) til udsætning i Egen Møllebæk.

Snogbækken har haft en fin opgang og gydebankerne er blevet flittigt brugt - den bæk har meget fine mulgiheder for at blive endnu bedre men det vil også tage lang tid at få den helt op i karakterbogen. Der er ca 6 km vandløb med meget forskellig kvalitet af de fysiske forhold. Vores strategi er udlægge sten og gydegrus år efter år. Til august vil næste udlægning finde sted.

Der er ikke mere at berette i denne omgang - alle ønskes en god sommer - der forhåbentlig ikke bliver alt for tør !

Hilsen
Torben


Nyhedsbrev nr. 6.  2006-08-27

Dette er det sjette nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes i perioden omkring 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Siden sidste nyhedsbrev har der været sommer og hvilken en. Nu kunne man frygte det værste for ynglen, og mange steder har der været meget tørt. Der er strækninger hvor yngelen er død - men heldigvis er der også kommet en tordenbyge på mange kritiske tidspunkter - så mange steder har vi haft yngel som har overlevet i pytterne. August har til gengæld været våd så nu skulle der rigeligt plads til dem der overlevet.

Der har været lavet nogle smoltoptællinger ved små bække (ikke vores). De har bekræftiget at specielt små bække har en relativt stor produktion af smolt sammenlignet med større vandløb. Så vores små vandløb er meget værdifulde for kystfiskeriet - selvom de næsten tørrer ud. Kornbækken blev forurenet og synderen identificeret og han fik en reprimande. Der var spredt gylle for tæt på et tilløb. Heldigvis er der nogle yngel som klarede mosten. Bækken er i fin form igen .    

Humbæk som løber ud lidt nord for Gammel Pøl skal igennem en større restaurering . Der skal fjernes en spærring og udlægges meget grus i løbet af efteråret.

Vibæk vil få besøg fra DSF vandløbsrestaurerings-kursus den1 og 2 september. Netop Vibæk var tør to gange i løbet af sommeren - men ynglen har overlevet i pytterne nederst i systemet.

Det var ikke meget for denne gang - i december er der meget mere at berette

Hilsen
Torben


Nyhedsbrev nr. 8.  2007-05-20

Dette er det ottende nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Klækkeriet er nu lukket ned for sommeren. Vi har for syvende gang leveret yngel nok til at opfylde vores eget samt Haderslevs og Åbenrås udsætningsbehov. Ynglen  blev sat ud over to dage omkring 1 april, hvilket er meget tidligt og skyldes den varme vinter. Vi undgik at få sygdom i anlægget - og havde i modsætning til sidst år også fået desinficerende væske til at smøre hænderne med ved det daglige rengøringsarbejde. 

Man kan konstatere sige at antallet af vandløb som er selvreproducerende stadig er stigende, og vi har derfor ikke det store behov for udsætning af yngel længere som i starten. Heldigvis har vi Haderslev og Åbenrå som stadig har et lille behov så vi kan få anlægget fyldt op.    

Den 30/3 blev der sat mundingsfisk ud (1 år gamle fisk) . Fiskene var for tredje år i træk fra vores egen stamme (meget smukke, stærke fisk..)
 
Humbæk har fået en god gang gydegrus og arbejdet er ikke færdigt endnu. Der er en enkelt spærring som lige skal klares for at der er fri opgang.

Krusåen havde en god opgang af havørreder og der er rapporter om store gydebanker oven for den store Møllesø. Meget spændende hvad dette vi bringe i de kommende år.

Tingstedbæk systemet ved Egen Mølle - vi skal arbejde på at få fjernet de sidste spærringer op mod Dyrhaveskov.

Skelbæk (v. Arnkil) som altid sommerudtørrer !  Ikke desto mindre var der døde ørreder ved en forurening i foråret. Det viser igen at selv de mindste bække klarer at lave yngel. Måske opfører disse fisk sig som på Bornholm hvor man har konstateret at ynglen udvandrer til havet i de tørreste sommermåneder for så at komme tilbage når der igen kommer nedbør. Hvis saltholdigheden bare er lav nok så går det åbenbart.
  
Der er ikke mere at berette i denne omgang - alle ønskes en god sommer - der forhåbentlig ikke bliver alt for tør !

Hilsen
Torben