Formålet med Vandplejens A.N.A´s arbejde er at sikre en naturlig ørredbestand i vore vandløb igennem et vedvarende arbejde for forbedringer af vore vandløb.

Vandplejen A.N.A. blev stiftet i begyndelsen af 1999. I midten af tresserne var de første spæde skridt til vandplejearbejde etableret, bla. blev der arrangeret årlige fiskekonkurrancer med det formål at tilvejebringe midler til yngeludsætninger, hvor der ikke længere var en naturlig reproduktion af ørreder. Årsagen var den dramatiske tilbagegang som de lokale ørredbestande blev udsat for i efterkrigstiden.
I halvtredserne intensiveredes landbruget, og husholdningerne øgede vandforbruget væsentlig. For vandløbene betød det forurening, mindre vand og i tilgift regulerede man også vandløbene således at de naturlige skjul for fisk og dyr blev fjernet. det var efterhånden kun skovbækkene der stadig havde en naturlig ørredbestand, mens at vandløbene i det åbne land var omdannet til noget nær åbne kloakrender. I 1992 var der af oprindeligt 28 ørredførende vandløb kun to tilbage på ALS. På Sundved siden var bækkene ved Flensborg fjord blevet skånet, mens at f.eks. Snogbækken på Sundeved har været uddød i en periode helt frem til 1998.
Vandløbene har heldigvis i de sidste 10 til 15 år fået en betydelig bedre vandkvalitet. Den bedre vandkvalitet er den nødvendige forudsætning for den fuldkomne reetablering, men der mangler stadig meget før  alle vandløbene igen fungerer optimalt. Her tænkes mest på de fysiske forhold, så som naturlige slyngninger, gydegrus , skjulesten og beskygninger i form af beplantninger langs vore vandløb. A.N.A. bestræber sig på at få de mest optimale løsninger for alle brugere af vandløbene, nemlig at det enkelte vandløb bringes i en tilstand hvor det fungerer i en naturlig balance og derved kan veligeholde sig selv samt indeholde et varieret dyre og planteliv.

Arbejdet udføres af en gruppe på ca. 20 ildsjæle fra de lokale  sportsfiskerforeninger;
Sportsfiskerforeningen ALS, Nordborg Sportsfiskerforening,  Syddanske Lystfiskere og  Skovens Fiskeklub.

Gruppen er opdelt i teams der hver har sit vandløbsområde, og som selv står for kontakterne til kommune og andre lokale interessenter.
Ildsjællene samles til vandplejemøde en gang om måneden, hvor der bliver orientert på tværs af grupperne og nye opgaver planlægges.

Geografisk starter området ved Kruså Tunneldal (flensborg Fjord) og strækker sig over Broagerland, Sundved til Varnes Hoved inklusiv hele Als.
Der laves løbende overvågning af vandløbenes tilstand dvs. A.N.A. tilser jævnligt vandløbene for at kontrollere dyreliv og vandkvalitet.
Desuden arbejdes målrettet med større projekter hvor vi ofte er katalysator for at arbejdet med forbedringer bliver igangsat.
Ved projekterne ydes professionel bistand med rådgivning fra Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulenter.
Større projekter er ofte omkostningskrævende, og reglen er at offentlige myndigheder bærer hovedomkostningerne - så kan A.N.A. hjælpe til ved at søge fonde og private sponsorer om at donere et hjælpebeløb.
Denne vej sikrer at alle parter har interesse i Projektet.

Restaurering Krambæk (Tidligere Broager kommune) (Afsluttet)
Restaurering af Stolbro Bæk (tidligere Nordborg kommune) (
Afsluttet)
Etablering af omløb til fri passage af laksefisk ved Bredbæk nær udløbet i Nybøl Nor. (Tidligere Sundeved kommune) (
Afsluttet)
Etablering af gydebanker i Bredbæk (Tidligere Sundeved kommune) (
Afsluttet)
Etablering af faunapassage i Vibækken v. Skovbyvej. (Tidliger Sydals kommune) (
Afsluttet)

Etablering af faunapassage ved udløbet af Grønnebækken (Tidligere Nordborg kommune) (Igangsat)
Genetablering af skjulesteder og gydepladser for laksefisk i Snogbækken (Tidliger Sundeved kommune) (Igangsat)
Genetablering af gydepladser i Tingsted bæk (Tidliger Augustenborg kommune) (Igangsat)

Etablering af faunapassage i Pulverbækken (Tidliger Augustenborg kommune) (
Afsluttet)
Etablering af passage i Smedeby bæk. (Tidligere Bov kommune) ifbm. KrusåTunneldalsprojektet (
Afsluttet)
Fjernelse af rørlægning, udlægning af sten og gydegrus i Kornbækken syd for Fynshav (Tidligere Augustenborg kommune) (
Afsluttet)
Etablering af gydebanker og skjul i Humbæk (
Afsluttet)

Fordløbende veligeholdelse af Humbæk: grøderender briksikring, gydegrus & beplantning (Igangværende)

Etablering af gydebanker og skjul i Osbæk-bæk. (nord for Augustenborg) (
Afsluttet)

Udbedringer af gydebanker og skjul i KRUSÅ d. 2. okt.2010 (
Afsluttet)

Restaurering af Vadbæk: Fjernelse af overkørsel  ved SFS halen Del projekt 1, udlægning af  skjulesten langs Spang Made Del projekt 3,
og  omlægning af rør del projekt 4 ;  2016 (
Igangværende)

Selvom vi oplever løbene forbedringer i vores vandløb, er  målet stadig ikke nået, men vi går i den rigtige retning.
I mellemtiden er man nød til hjælpe naturen ved at udsætte ørredyngel. den nyeste forskning har vist vigtigheden af at det er naturens egne fisk man avler på. Kun herigennem sikrer man en bæredygtig bestand, der har de gener (egenskaber) som skal til for at overleve i den vilde natur.
Mange sportsfiskerforeninger landet over har derfor etableret deres eget klækkeri, hvor ynglen baseres på vandløbenes egne fisk.
For at opfylde vores mål om sunde selvreproducerende ørredbestande og for at kunne opfylde de udstedte udsætningsplaner, har A.N.A. derfor etableret et klækkeri ved rensningsanlægget i Sønderborg. Klækkeriet fungerer nu på sit 14.år. Vi har tilladelse til at infanger moderfisk ved vandløbene i efteråret for at bruge dem som avlsmateriale. Æggene klækkes i det tidlige forår, og ynglen udsættes ca. 5-10 uger efter i vandløbene efter en godkent udsætningsplan fra Danmarks fiskeriundersøgelse (DFU).
Nu DTU aqua  Mundingsudsætninger skal også være vildfisk, så A.N.A. har nu i en årrække også kunne leveret befrugtede æg , (ca.4 uger  efter befrugtningen) hvor de kan tåle transporten til center for vildfisk ved Elsesminde på Fyn. Her udklækkes de og opdrættes til 1 års fisk hvorefter de udsættes i udmundingen af vore lokale vandløb  omkring april måned året efter.